ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย watana.n

 

 

พ.ต.อ.ชัยยศ  วรักษ์จุนเกียรติ

ผกก.ตม.จว.นครพนม

   

พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน

รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม

พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ

รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม

   

พ.ต.ท.กันต์พจน์ แจ่มปรางค์ทอง

สว.ตม.จว.นครพนม

พ.ต.ต.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ

สว.ตม.จว.นครพนม

   

พ.ต.ต.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์

สว.ตม.จว.นครพนม

พ.ต.ต.สมรภูมิ  เหล็กมา

สว.ตม.จว.นครพนม

     

ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  ศรีวิบูลย์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีทะวงษ์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.ธีรพงษ์ ปานเกลี้ยง

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

   

ร.ต.อ.จักรี  สุระเสน

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.เอนก  สะอาดรัมย์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.อรรคพรรค์  นามภูงา

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

   

ร.ต.อ.วิชาญ  สีสมบัติ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.ทินกร  เลาดี

รอ สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์  สมบัติ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

   

ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ รายณสุข

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ บุญตั้ง

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง มณีวรรณ  ชัยภูมิ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

     

ร.ต.อ.หญิง นวิยา  พรหมทัต

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์ นิติวุทธิศาสตริน

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง.ญดานุช สอนสุภาพ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.ชาญชัย  กิจรักษา

รอง สว.(สส.)ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.หญิง กาญจนา อนนตะชัย

รอง สว.(อก.)ตม.จว.นครพนม

ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย  อุดมมาลี

รอง สว.(ป.)ตม.จว.นครพนม

 

ร.ต.อ.สัมพันธ์  บุดดาศรี

รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ท.สำรอง  สะเดา

รอง สว.(ป.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ท.นิคม  แววประทีป

รอง สว.(อก.)ตม.จว.นครพนม

     

ร.ต.ท.เอกศักดิ์  คูนาเอก

รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ท.สถาพร  รัตนพงษ์

รอง สว.(สส.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ต.คมกฤตย์  เสพสุข

รอง สว.(สส.)ตม.จว.นครพนม

     

ร.ต.ต.ฉัตรชัย  สุขงาม

รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ต.ธนาธร  ธรณี

รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม

ร.ต.ต.ธนวรรธ์  สีทองวิสิฏฐ์

รอง สว.(อก.) ตม.จว.นครพนม

   

ด.ต.อดิศักดิ์  เมืองโคตร

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.หญิง กัลยวีร์  พันธุ์อภัย

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.จักรภพ  คำอ่อน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

   

ด.ต.อำพล  มณีโชติ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ศุภกิตติ์  ไวบรรเทา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ประพัฒน์พงศ์  สมบัติ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.พศกร  ภักดีบุตร

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ศิริพงษ์  ลอยพิมาย

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.อาทิตย์  อ้อมสูงเนิน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.นราธิป  ภักดีโชติ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.อนุวัตร  นิลนวล

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ทรงศิล  ทวยหมื่น

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

   

ด.ต.วิทยา  สวาทนา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ศิษฎิเจฏฐก์ ศรีกฤษฏิประภา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.อินทศักดิ์  กฤษวิริยะวัฒน์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

     

ด.ต.ธวัชชัย  คำเหมือน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.จำนงค์ มุณีรัตน์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.ไพรีพินาศ  จูมณีย์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

     

ด.ต.พรหมสาร  การสุวรรณ์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.อานุภาพ  ขวัญกิจอาภา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.สิรวิชญ์ สุขประเสริฐ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

     

ด.ต.หญิง นพวรรณ รัตนกุล

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.หญิง กัญญ์วรา ฝ่ายจำปา

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.หญิง ภัทราพร  ใจศิริ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

     

ด.ต.หญิง ฐาปนี ภูนาเมือง

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

ด.ต.หญิง ภัทรชนก  ศรีลาพัฒน์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 ด.ต.หญิง วราภร  สว่างใจ

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม 

     

ด.ต.หญิง ศรินรา  แดงอุบล

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

จ.ส.ต.หญิง ภัทราวดี  พัฒโน

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

จ.ส.ต.หญิง วราภรณ์ จำปาวงศ์

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

     

 

จ.ส.ต.นเรศน์  สิงหาปัด

ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม

 

Tuesday the 21st. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.