สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n
  
สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบประมาณปกติ

งบบุคลากรภาครัฐ

(ค่าเช่าบ้าน)

เงินกองทุนฯ รวมทั้งหมด
งบดำเนินงาน งบลงทุน 
รับจัดสรร          
 เบิกจ่ายแล้ว        

 

คงเหลือ           
เบิกจ่ายร้อยละ          
คงเหลือร้อยละ           


 
 
 สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เดือน สงวนสิทธิ์ ขออยู่ต่อ

เปลี่ยน

ตรวจลงตรา

ขอรับ

ตรวจลงตรา

สลักหลัง ค่าเขียนตม.3,4 ตรวจลงตรา TR-15
ตุลาคม                
พฤศจิกายน              
ธันวาคม                
มกราคม                
กุมภาพันธ์                
มีนาคม                
เมษายน                
พฤษภาคม                
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
รวม                

 

 สถิติการจัดเก็บเงินค่าเปรียบเทียบปรับ และค่าทำการล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ตุลาคม    
พฤศจิกายน    
ธันวาคม    
มกราคม    
กุมภาพันธ์    
มีนาคม    
เมษายน    
พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
รวม    

 

สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน

ปีงบประมาณ งบประมาณจัดสรร งบประมาณเบิกจ่าย ล่วงเวลา รายได้แผ่นดิน
2549 662,260.00 662,222.55 282,803 5,655,200
2550 1,181,200.00 1,181,172.27 331,829 2,818,915.20
2551 971,700.00 971,599.63 318,134 2,773,605
2552  -  -  -
2553 1,207,291.52 1,187,145.82 318,862 2,632,900
2554 1,340,033 1,340,002.49 347,118 2,383,105
2555 1,286,300   1,190,868.09  968,966 3,532,700 
2556 2,084,100 2,084,100 872,471 4,067,200
2557 3,173,136.62  3,169,634.15   724,662 4,977,200
2558 2,156,790.00   2,156,790.00  4,233,800 980,273 
2559 3,478,492.59 3,478,492.59    
2560        
หมายเหตุ : งบที่ได้รับจัดสรร คืองบปกติ+งบ กบร.+เงิน คธน. และจะสรุปยอดวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี
Thursday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.