สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n
  
สถิติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ งบประมาณปกติ

งบบุคลากร

ภาครัฐ

(ค่าเช่าบ้าน)

เงินกองทุนฯ คธน. รวมทั้งหมด
งบดำเนินงาน งบลงทุน 
รับจัดสรร 663,200.00 - 382,500.00 439,000.00 224,727.96 1,709,427.96
 เบิกจ่ายแล้ว 388,310.85 - 209,400.00 30,869.00 135,267.96

763,847.81

คงเหลือ  274,889.15 - 173,100.00 408,131.00 89,460.00 945,580.15
เบิกจ่ายร้อยละ 58.55 - 54.75 7.03 60.19 44.68
คงเหลือร้อยละ  41.45 - 45.25 92.97 39.81 55.32


 
 
 สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือน Re-entry ขออยู่ต่อ

สลักหลัง

/ถิ่นที่อยู่

ตรวจลงตรา

เปลี่ยน

ตรวจลงตรา

ขอรับ

ตรวจลงตรา

ค่าเขียน

ตม.3,4

TR-15
ต.ค.61 1,115,600 153,300 3,800 7,600 4,000 4,000 64,200 102,000
พ.ย.61 896,200 162,700 3,800 7,600 6,000 6,000 61,900 88,000
ธ.ค.61 920,000 107,500 1,900 3,800 - 2,000 53,000 -
ม.ค.62 1,517,000 159,700 1,900 3,800 4,000 4,000 49,200 -
ก.พ.62 1,110,800 142,600 5,700 5,700  4,000 2,000 39,100
มี.ค.62                
เม.ย.62                
พ.ค.62                
มิ.ย.62                
ก.ค.62                
ส.ค.62                
ก.ย.62                
รวม 5,559,600 725,800 17,100 28,500 18,000 18,000 267,400 190,000

 

 สถิติการจัดเก็บเงินค่าปรับ และค่าทำการล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ต.ค.61 133,000 154,579
พ.ย.61 198,900 258,306
ธ.ค.61 167,700 335,431
ม.ค.62 140,200 184,190
ก.พ.62 169,600 136,109
มี.ค.62    
เม.ย.62    
พ.ค.62    
มิ.ย.62    
ก.ค.62    
ส.ค.62    
ก.ย.62    
รวม 809,400 1,068,615

 

สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน

ปีงบประมาณ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
2549 662,260 5,655,200 - 282,803
2550 1,181,200 2,818,915 - 331,829
2551 971,700 2,773,605 - 318,134
2552 - - - -
2553 1,207,291 2,632,900 - 318,862
2554 1,340,033 2,383,105 - 347,118
2555 1,286,300  3,532,700 - 968,966
2556 2,084,100 2,740,300 1,346,900 872,471
2557 3,173,136 3,087,000 1,890,200 724,662
2558 2,156,790 4,233,800 2,177,200 980,273
2559 3,491,585 6,525,000 2,331,600 1,456,734
2560  8,961,760 7,367,700 1,902,000 1,890,583
2561 1,538,163.95  1,978,290 2,440,500 1,163,169
หมายเหตุ : งบที่ได้รับจัดสรร คืองบปกติ+งบ กบร.+เงิน คธน. และจะสรุปยอดวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี
Tuesday the 18th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.