สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n
  
สถิติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ งบประมาณปกติ

งบบุคลากร

ภาครัฐ

(ค่าเช่าบ้าน)

เงินกองทุนฯ คธน. รวมทั้งหมด
งบดำเนินงาน งบลงทุน 
รับจัดสรร  1,446,563.95 200,000.00 520,800.00  412,400.00 1,674,590.00 4,254,353.95
 เบิกจ่ายแล้ว  1,446,563.95 191,958.00 520,800.00 412,400.00 1,674,590.00

4,246,311.95

คงเหลือ  - 8,042.00 - - - 8,042.00
เบิกจ่ายร้อยละ 100 95.98 100 100 100 99.81
คงเหลือร้อยละ  - 4.02  - - - 0.19


 
 
 สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เดือน Re-entry ขออยู่ต่อ

สลักหลัง

/ถิ่นที่อยู่

ตรวจลงตรา

เปลี่ยน

ตรวจลงตรา

ขอรับ

ตรวจลงตรา

ค่าเขียน

ตม.3,4

TR-15
ต.ค.60 466,200 114,000 1,900 3,800 - 5,000 55,100 118,000

พ.ย.60

345,200 143,100 - 1,900 - 17,500 48,700 122,000
ธ.ค.60 539,000 110,800 - - - 23,500 57,900 122,000
ม.ค.61 778,800 145,500 - - - 28,000 54,300 158,000
ก.พ.61 843,400 250,400 5,700 5,700 - 125,000 46,200 80,000
มี.ค.61 721,800 213,200 5,700 5,700 -  45,500 53,300 94,000
เม.ย.61 576,600 118,100 3,800 3,800 - 36,000 51,900 148,000
พ.ค.61 678,000 85,600 3,800 3,800 - 82,500 57,400 154,000
มิ.ย.61 808,400 142,200 - 500 2,000 16,000 43,000 154,000
ก.ค.61 823,400 119,400 7,600 5,700 2,000 24,500 59,000 102,000
ส.ค.61  661,400 129,500 - - - 4,000 52,000 126,000
ก.ย.61 855,600 134,600 1,900 3,800 2,000 2,000 50,300  106,000
รวม 8,097,800 1,706,400 30,400 34,700 6,000  409,500 629,100 1,484,000

 

 สถิติการจัดเก็บเงินค่าปรับ และค่าทำการล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ต.ค.60  136,500  83,493
พ.ย.60  255,300 74,967
ธ.ค.60  145,700 112,971
ม.ค.61  213,700 89,407
ก.พ.61 381,000 64,750
มี.ค.61  101,900 82,882
เม.ย.61 305,500 154,234
พ.ค.61 145,300 143,744
มิ.ย.61 203,700 152,548
ก.ค.61 175,400 83,638
ส.ค.61 204,900 67,221
ก.ย.61  189,400 53,314
รวม 2,458,300
1,163,169

 

สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน

ปีงบประมาณ

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
2549 662,260 5,655,200 - 282,803
2550 1,181,200 2,818,915 - 331,829
2551 971,700 2,773,605 - 318,134
2552 - - - -
2553 1,207,291 2,632,900 - 318,862
2554 1,340,033 2,383,105 - 347,118
2555 1,286,300  3,532,700 - 968,966
2556 2,084,100 2,740,300 1,346,900 872,471
2557 3,173,136 3,087,000 1,890,200 724,662
2558 2,156,790 4,233,800 2,177,200 980,273
2559 3,491,585 6,525,000 2,331,600 1,456,734
2560  8,961,760 7,367,700 1,902,000 1,890,583
หมายเหตุ : งบที่ได้รับจัดสรร คืองบปกติ+งบ กบร.+เงิน คธน. และจะสรุปยอดวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี
Wednesday the 24th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2018 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.