สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n
  
สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ งบประมาณปกติ

งบบุคลากรภาครัฐ

(ค่าเช่าบ้าน)

เงินกองทุนฯ รวมทั้งหมด
งบดำเนินงาน งบลงทุน 
รับจัดสรร 415,900.00   4,582,000.00  85,200.00 377,260.00   5,460,360.00
 เบิกจ่ายแล้ว 307,696.13  92,000.00  85,000.00  282,644.00 

767,340.13

คงเหลือ  108,203.87  4,490,000.00  200.00  94,616.00  4,693,019.87 
เบิกจ่ายร้อยละ 73.98  2.01  99.77  74,.92  14.05 
คงเหลือร้อยละ  26.02  97.99 0.23  25.08  85.95  

ผู้บันทึกข้อมูล :  ร.ต.อ.หญิง ปารย์  ธนาวิชนัน
 
 
 สถิติการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เดือน สงวนสิทธิ์ ขออยู่ต่อ

เปลี่ยน

ตรวจลงตรา

ขอรับ

ตรวจลงตรา

สลักหลัง ค่าเขียนตม.3,4 ตรวจลงตรา TR-15
ตุลาคม 286,800 132,600 2,000   3,800 65,400 5,700 102,000
พฤศจิกายน 231,800 144,100     5,700 42,400 9,500 66,000 
ธันวาคม 299,000 106,000     9,500 59,400 15,200 59,000
มกราคม 433,400 174,800 2,000     66,700 - 95,000
กุมภาพันธ์ 271,600  125,900   6,000  5,700 50,700   11,400  50,000
มีนาคม  380,600 174,500  4,000  5,700  63,600  7,600  121,000 
เมษายน                
พฤษภาคม                
มิถุนายน                
กรกฎาคม                
สิงหาคม                
กันยายน                
รวม 1,522,600 683,400 4,000  6,000 24,700 304,600 41,800 372,000

 

 สถิติการจัดเก็บเงินค่าเปรียบเทียบปรับ และค่าทำการล่วงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ตุลาคม 163,100 154,146
พฤศจิกายน 134,400 102,248
ธันวาคม 107,200

125,448

มกราคม 184,500 139,100
กุมภาพันธ์  195,100  131657
มีนาคม    
เมษายน    
พฤษภาคม    
มิถุนายน    
กรกฎาคม    
สิงหาคม    
กันยายน    
รวม 784,300 652,599

 

สรุปสถิติงานงบประมาณและการเงิน

ปีงบประมาณ งบประมาณจัดสรร งบประมาณเบิกจ่าย ล่วงเวลา รายได้แผ่นดิน
2549 662,260.00 662,222.55 282,803 5,655,200
2550 1,181,200.00 1,181,172.27 331,829 2,818,915.20
2551 971,700.00 971,599.63 318,134 2,773,605
2552  -  -  -
2553 1,207,291.52 1,187,145.82 318,862 2,632,900
2554 1,340,033 1,340,002.49 347,118 2,383,105
2555 1,286,300   1,190,868.09  968,966 3,532,700 
2556 2,084,100 2,084,100 872,471 4,067,200
2557 3,173,136.62  3,169,634.15   724,662 4,977,200
2558 2,156,790.00   2,156,790.00  4,233,800 980,273 
2559 3,478,492.59 3,478,492.59    
หมายเหตุ : งบที่ได้รับจัดสรร คืองบปกติ+งบ กบร.+เงิน คธน. และจะสรุปยอดวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี
Thursday the 14th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2017 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.