คูู่มือประชาชน

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558 เขียนโดย watana.n
1. พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558.PDF
2. การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่.PDF
3. การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี %28 Non-Quota Immigrant Visa%29 ย้อนหลัง.PDF
4. การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก.PDF
5. การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม.PDF
6. การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย.PDF
7. การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15).PDF
8. การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16).PDF
9. การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก.PDF
10. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 (1).PDF
11. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514.PDF
12. การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย.PDF
13. การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa).PDF
14. การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.PDF
15. การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก.PDF
16. คู่มิอการขอสงวนสิทธิ์ Re-Entry 
Tuesday the 19th. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2021 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.