วิสัยทัศน์

พิมพ์

วิสัยทัศน์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

"บริการด้วยจิตอาสา พัฒนาสู่ความเป็นสากล ดำรงความมั่นคงของแผ่นดินไทย"