ครบรอบ ๒๓๒ ปี จังหวัดนครพนม

พิมพ์
 

     สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๒๙ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองจาก "เมืองมรุกขนคร" เป็น "เมืองนครพนม" ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม จะมีอายุครบ ๒๓๒ ปี จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงาน "เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ๒ ช่วง คือ

    *ก่อนการจัดงาน ได้แก่ ๑)การประกวดตราสัญลักษณ์ของงานฯ ๒)การเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ ๓)การจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดงาน "เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ๔)การพัฒนาเมืองนครพนม ๕)การประกวดภาพถ่ายความประทับใจเมืองนครพนม

    ** กิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงการจัดงาน ๙ วัน ๙ คืน ได้แก่ ๑)วันเปิดงาน ขบวนแห่ รำบูชาเมือง ๒)พิธีบวงสรวงบรรพชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓)การทำบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร ๒๓๑ รูป ๔)การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองนครพนม ๕)การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาเมืองนครพนม ๖)การแสดงของคณะหมอลำเพื่อเฉลิมฉลองงาน ๗)กิจกรรมพาข้าวแลง และจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ๘)การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ๙)การจัดกิจกรรมเที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน ๑๐)การจัดทัศนศึกษาชมเมืองเก่า ๑๑)การปั่นจักรยาน (Bike for Nakhonphanom) ๑๒)การจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟต์

Wednesday the 21st. Custom text here
ลิขสิทธิ์ © 2019 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
. Powered by 888poker review - All rights reserved.